تصاویر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

#کرمانشاه

بیم و امید در کرمانشاه… 📷 #محمد_لطیف_حسینی_نسب / #ایلنا
بیم و امید در کرمانشاه… 📷 #محمد_لطیف_حسینی_نسب / #ایلنا
تشییع غم
تشییع غم
تصاویر اختصاصی زلزله غرب کشور در آبان ۹۶
تصاویر اختصاصی زلزله غرب کشور در آبان ۹۶
تصاویر اختصاصی زلزله غرب کشور در آبان ۹۶
تصاویر اختصاصی زلزله غرب کشور در آبان ۹۶
تصاویر اختصاصی زلزله غرب کشور در آبان ۹۶
تصاویر اختصاصی زلزله غرب کشور در آبان ۹۶
تصاویر اختصاصی زلزله غرب کشور در آبان ۹۶
تصاویر اختصاصی زلزله غرب کشور در آبان ۹۶
تصاویر اختصاصی زلزله غرب کشور در آبان ۹۶
تصاویر اختصاصی زلزله غرب کشور در آبان ۹۶

قدرت گرفته از: طرح شبنم

بالا